การเตรียมดินปลูกพืช

การเตรียมดินปลูกพืช

การเตรียมดินปลูกพืช เป็นขั้นตอนสำคัญในการปลูกพืช เพราะดินที่ดีจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ การเตรียมดินที่ดีนั้นควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่สภาพดิน ของดินแต่ละชนิดมีสภาพและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเตรียมดินปลูกพืช จึงควรพิจารณาถึงสภาพดินที่เหมาะสมกับพืชที่จะปลูก เช่น ดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักที่ต้องการน้ำน้อย ส่วนดินเหนียวเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักที่ต้องการน้ำมาก วิธีเตรียมดินปลูกผัก ชนิดพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน และ การเตรียมดิน จึงควรพิจารณาถึงชนิดพืชที่จะปลูก เพื่อใส่ปุ๋ยหรือวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสม และขนาดแปลงปลูกควรเหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนพืชที่จะปลูก

ชนิดของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช

 • ดินร่วน ดินปลูกผักสวนครัว เป็นดินที่ผสมผสานระหว่างทราย ดินเหนียว และตะกอนในสัดส่วนที่พอเหมาะ ดินร่วนมีระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุสูง และสามารถเก็บกักความชื้นได้ดี เหมาะแก่การปลูกพืชทุกชนิด
 • ดินเหนียว เป็น ดินที่เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุด ที่มีอนุภาคขนาดเล็กละเอียด ดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี แต่ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดี เหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก เช่น ข้าว ผักบางชนิด และไม้ยืนต้น
 • ดินทราย เป็น ดินปลูก ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ดินทราย ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ระบายน้ำและอากาศได้ดี แต่อุ้มน้ำได้ไม่ดี เหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย เช่น พืชทะเลทราย และไม้ยืนต้น
 • มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี รากพืชต้องการออกซิเจนเพื่อหายใจและดูดซึมธาตุอาหาร ดินที่มีระบายน้ำไม่ดีจะทำให้รากพืชขาดอากาศและเกิดโรครากเน่าได้
 • มีอินทรียวัตถุสูง อินทรียวัตถุช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และสามารถเก็บกักความชื้นได้
 • มีธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช ดินที่ดีควรมีธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืชในปริมาณที่เหมาะสม
 • มี pH ที่เหมาะสม โดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มี pH ประมาณ 6.0-7.0

ขั้นตอนการเตรียมดินปลูกพืช

 • การเตรียมดินปลูกพืชผักสวนครัว เลือกพื้นที่ปลูก เลือกพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงเพียงพอ น้ำไม่ท่วมขัง และไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ
 • ทำความสะอาดพื้นที่ปลูก กำจัดวัชพืช เศษหิน เศษไม้ และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากพื้นที่ปลูก
 • ไถพรวนดิน ไถดินให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อกำจัดวัชพืชและร่วนซุยดิน
 • ปรับสภาพดิน ปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับพืชที่จะปลูก เช่น ดินที่เป็นกรดอาจต้องใส่ปูนขาว ดินที่เป็นด่างอาจต้องใส่กรด
 • วิธีการเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
 • ย่อยดิน ย่อยดินให้ร่วนซุยเพื่อช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี
 • ทำแปลงปลูก ทำแปลงปลูกให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่และจำนวนพืชที่จะปลูก
การเตรียมดินปลูกพืช

วิธีปลูกพืชแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

 • การ ผสม ดิน ปลูก เลือกดินที่อุดมสมบูรณ์ ดินที่ดีควรมีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดี และมีความร่วนซุย ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงจะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเพาะปลูก ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มธาตุอาหารให้ หน้าดินปลูกต้นไม้  และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 • ปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชหมุนเวียนจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและช่วยป้องกันโรคและแมลง
 • ดูแลรักษาพืชอย่างเหมาะสม การให้น้ำ การกำจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถใช้ปลูกพืชได้

 • ปุ๋ยคอก ได้จากมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลควาย มูลไก่ มูลเป็ด เป็นต้น
 • ปุ๋ยหมัก ได้จากการนำวัสดุอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษผักผลไม้ มาหมักจนย่อยสลาย
 • ปุ๋ยพืชสด ได้จากการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแระ เป็นต้น
การเตรียมดิน-ปลูกพืช

ข้อดีของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

 • ผสมดินปลูกต้นไม้ ช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
 • ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค
 • เตรียมดินปลูกผัก ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ
 • ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ข้อเสียของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

 • การเตรียมดินปลูกพืช ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการปลูกพืชแบบใช้ปุ๋ยเคมี
 • การเตรียมดินปลูกพืช ต้องใช้แรงงานมากกว่าการปลูกพืชแบบใช้ปุ๋ยเคมี
 • การเตรียมดินปลูกพืช ผลผลิตที่ได้อาจน้อยกว่าการปลูกพืชแบบใช้ปุ๋ยเคมี